Tài liệu tham khảo BDTX

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Thị Kim Hằng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:47' 01-07-2013
Dung lượng: 775.6 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
H?I NGH? T?P HU?N
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BDTX GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG,
GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Pleiku, ngày 09 tháng 4 năm 2013
H?I NGH? T?P HU?N
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PLEIKU


MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
CÁC CẤP HỌC, BẬC HỌC
CỦA GIA LAI


Pleiku, ngày 09 tháng 04 năm 2013
Những từ viết tắt
GDTX : Giáo dục thường xuyên
BDTX : Bồi dưỡng thường xuyên
GDPT : Giáo dục phổ thông
GV : Giáo viên
HV : Học viên
MN : Mầm non
TH : Tiểu học
THCS : Trung học cơ sở
THPT : Trung học phổ thông
ND : Nội dung
QLGD : Quản lý giáo dục
CT GDTX : Chương trình Giáo dục thường xuyên.
NHỮNG CĂN CỨ CƠ SỞ BDTX
1. Thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
2. Hướng dẫn của Bộ tại Công văn số 8390/BGDĐT-GDTX ngày 06/12/2012 V/v: Hướng dẫn các Trung tâm GDTX tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên MN, PT và GDTX theo chương trình BDTX.
3. Khung chương trình BDTX các cấp học, bậc hoc.

QUY CHẾ BDTX GIÁO VIÊN
MN, PT VÀ GDTX
NỘI DUNG

TỔNG QUAN
QUY CHẾ BDTX
GV MẦM NON,
PHỔ THÔNG
VÀ GDTX
THÔNG TƯ 26/2012/TT-BGDĐT NGÀY 10/7/2012 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2012. Những quy định trước đây trái với Thông tư này bị bãi bỏ. Văn bản này thay thế Quyết định số 03/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
THÔNG TƯ 26
Chương I:

NHỮNG
QUY ĐỊNH
CHUNG
CÁN BỘ QLGD (cấp trưởng)?
CBQL tham gia BDTX để đạt tiêu chí chuyên môn trong việc đánh giá “Chuẩn cấp trưởng”.
Chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non (Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011),
Chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học (Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 8/4/2011),
Chuẩn Hiệu trưởng trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009)
Chuẩn Giám đốc trung tâm GDTX (Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010)
Cấp Phó thì sao?
Thực hiện theo công văn số: 630/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 16/02/2012 V/v: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và Phó Giám đốc TT GDTX.
Việc thực hiện đánh giá cấp phó do cấp trưởng chủ trì thực hiện hàng năm.
ND tiêu chí đánh giá theo Tiêu chuẩn Bộ đã quy định cho cấp trưởng tương ứng.
Chương II:

TỔ CHỨC
BỒI DƯỠNG
THƯỜNG
XUYÊN
Chương II (tt):

TỔ CHỨC
BỒI DƯỠNG
THƯỜNG
XUYÊN
Chương III:

ĐÁNH GIÁ
VÀ CÔNG NHẬN
KẾT QUẢ
BỒI DƯỠNG
THƯỜNG
XUYÊN
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BDTX TẬP TRUNG
ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MN, TH, THCS
PHÒNG GD-ĐT phối hợp
với TT.GDTX cấp huyện
Với Trường CĐSP
Chương IV:

NHIỆM VỤ

QUYỀN
CỦA
GIÁO VIÊN
Chương V:

TỔ CHỨC
THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH BDTX GIÁO VIÊN
MN, PT VÀ GDTX
TỔNG QUAN
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BDTX

CHUONG TRèNH BDTX giỏo viờn M?m non Ban hnh kốm theo Thụng tu s? 36 /2011/TT- BGDDT ngy 17 / 8/ 2011 c?a B? tru?ng B? Giỏo d?c v Do t?o.
CHUONG TRèNH BDTX giỏo viờn Ti?u h?c Ban hnh kốm theo Thụng tu s? 32 /2011/TT- BGDDT ngy 08/8/2011 c?a B? tru?ng B? Giỏo d?c v Do t?o.
CHUONG TRèNH BDTX giỏo viờn THCS Ban hnh kốm theo Thụng tu s? 31/2011/TT- BGDDT ngy 08/ 8 /2011 c?a B? tru?ng B? Giỏo d?c v Do t?o.
CHUONG TRèNH BDTX giỏo viờn THPT Ban hnh kốm theo Thụng tu s? 30/2011/TT- BGDDT ngy 08/8/ 2011 c?a B? tru?ng B? Giỏo d?c v Do t?o.
CHUONG TRèNH BDTX giỏo viờn GDTX Ban hnh kốm theo Thụng tu s? 33/2011/TT- BGDDT ngy 08/ 8 / 2011 c?a B? tru?ng B? Giỏo d?c v Do t?o.
MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH BDTX BẬC HỌC MẦM NON
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG TỰ CHỌN
Tổng Modul: 44 (18,22,4)
MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH BDTX CÁC CẤP HỌC
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG TỰ CHỌN
Modul: TH 45 (13,23,9), THCS: 41(17,16,8), THPT: 41(17,16,8), GDTX:36 (27,7,2)


KHI THỰC HIỆN QUY CHẾ BDTX GIÁO VIÊN
MN, PT VÀ GDTX
MỘT SỐ CHÚ Ý !
NỘI DUNG BDTX
Chú ý mỗi giáo viên MN, TH, THCS phải đảm bảo thời lượng BDTX là 120 tiết/năm học. Đây là quy định bắt buộc, nếu không đủ thời lượng này thì GV chưa được công nhận hoàn thành chương trình BDTX trong năm học.
Thời lượng đó được xác định cho mỗi nội dung bồi dưỡng như sau:
+ ND 1: Là nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học: MN, TH, THCS, THPT, GDTX, thời lượng khoảng 30 tiết.
+ ND 2: Là nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học và nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện, thời lượng khoảng 30 tiết
+ ND 3: Nội dung đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của GV, thời lượng khoảng 60 tiết.
Thời lượng của mỗi nội dung có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng năm học.
HÌNH THỨC VÀ TÀI LIỆU
Hình thức BDTX:
Được quy định ở Điều 5, bao gồm 3 hình thức BDTX (tự học, tập trung, học tập từ xa). Tuy nhiên, để thực hiện tốt, có kết quả, các hình thức BDTX cần được nhấn mạnh ở các cụm từ như sau:
Tự giác và nghiêm túc - Khoa học và phù hợp - Linh hoạt, thiết thực và hiệu quả
Tài liệu BDTX:
Được quy định tại Điều 6. Để bảo đảm tài liệu cho nội dung bồi dưỡng 2 cho GV ở mỗi cấp học, cần chú ý các khâu: Lựa chọn nội dung, người viết, thẩm định, tiến độ biên soạn, hướng dẫn sử dụng...
Tài liệu BDTX (cả 3 ND) cần được cung cấp đủ, kịp thời cho giáo viên theo hình thức tủ sách dùng chung của nhà trường hoặc cấp phát cho từng giáo viên.
KẾ HOẠCH BDTX
Đây là khâu quan trọng nhất đối với mỗi GV, trường học, Phòng, Sở GD&ĐT.
Kế hoạch được xây dựng cho từng năm học.
Sở, Phòng hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch của GV, trường học. Quy định cụ thể thời gian xây dựng kế hoạch và báo cáo kế hoạch.
Trong KH của GV, cần phải có mục đăng ký các mô đun bồi dưỡng tự chọn trong năm; KH của trường, Phòng, Trung tâm phải có tổng hợp đăng ký các mô đun bồi dưỡng tự chọn của GV.
Phải thực hiện việc báo cáo kế hoạch BDTX hằng năm theo quy định.
XD ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN
Thực hiện theo Điều 9, tuy nhiên cần chú ý:
- Năng lực, trình độ đào tạo, nghiệp vụ sư phạm, cơ cấu theo môn học, cấp học, độ tuổi, sức khỏe, số lượng...
- Sau khi lựa chọn được báo cáo viên, Sở, Phòng ra quyết định phê duyệt.
- Báo cáo viên cần được tập huấn phương pháp tập huấn cho GV ở địa phương theo đúng đặc thù của từng cấp học.
- Báo cáo viên cần được tham gia vào kiểm tra, đánh giá việc thực hiện BDTX và đánh giá kết quả BDTX của GV.
- Báo cáo viên cần được cung cấp và cập nhật những thay đổi, những vấn đề mới về thực hiện nhiệm vụ năm học, nhiệm vụ chuyên môn hay tổ chức giáo dục của trường học.
- Báo cáo viên cần giữ ổn định lâu dài. Tuy nhiên, cần bổ sung thay thế những báo cáo viên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ báo cáo viên, đồng thời được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Được động viên, khen thưởng kịp thời.
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN
Triển khai kế hoạch BDTX ( Điều 11)
Yêu cầu của việc triển khai là tránh hình thức, chung chung. Đối với các trường, hiệu trưởng phải giám sát, đôn đốc, nhắc nhở quá trình thực hiện kế hoạch của từng GV; đồng thời đảm bảo các điều kiện trong khả năng của nhà trường để giáo viên thực hiện kế hoạch BDTX.
Phòng, Sở giám sát các cơ sở trực thuộc.
2. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX (theo Điều 12, 13, 14, 15)
Lưu ý: việc đánh giá và công nhận kết quả BDTX phải bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng và công khai, có tác dụng động viên, khuyến khích giáo viên tích cực, tự học, tự bồi dưỡng.
TỔ CHỨC TRIỂN KHAI QUY CHẾ
1. Sở triển khai tới Phòng GD&ĐT  trường MN, TH, THCS Trường triển khai tới GV.
(Các đồng chí dự Hội nghị hôm nay có trách nhiệm làm nòng cốt)
2. Sở, Phòng GDĐT: Chỉ đạo, quản lý chặt chẽ công tác BDTX của từng trường, từng giáo viên. Tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác BDTX và cấp chứng chỉ.
3. Sở GDĐT: Lựa chọn các cơ sở giáo dục (TTGDTX, trường sư phạm...) để thực hiện nhiệm vụ BDTX theo hình thức bồi dưỡng tập trung.
4. Sở, Phòng GDĐT: Tham mưu với UBND tỉnh/thành phố bố trí kinh phí BDTX giáo viên hàng năm.
5. Kết thúc năm học tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác BDTX của năm và triển khai kế hoạch BDTX của năm học tiếp theo.
KHUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN
Yêu cầu sau Hội nghị tập huấn
Hiệu trưởng các đơn vị tổ chức triển khai Quy chế, Chương trình BDTX và tài liệu đến từng cán bộ, giáo viên; Báo cáo về PGDĐT chậm nhất vào cuối tháng 4/2013.
Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, XD kế hoạch BDTX cho năm học 2013-2014 ngay từ bây giờ!
Hàng năm chuẩn bị nguồn kinh phí, phối hợp với TT.GDTX, trường sư phạm,… thực hiện BDTX theo hình thức tập trung (Nội dung BD2) – Theo chế độ hiện hành.


Mọi thông tin cần thiết để hỗ trợ về BDTX xin liên hệ
Tổ chuyên môn Phòng Gd - đt
TEL : 0593.888336
E-mail: cmpgdpk@pleiku.gialai.edu.vn
Trân trọng cảm ơn
quý thầy, cô giáo
đã lắng nghe !