C/V hướng dẫn XD trường xanh sạch đẹp 2013-2014

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Lê Thị Kim Hằng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:37' 10-06-2013
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người

UBND HUYỆN TAM NÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 156/PGDĐT.PT
Tam Nông, ngày 03 tháng 6 năm 2013

V/v kết quả công tác xây dựng trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp năm học 2012-2013 và định hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014

Kính gửi:
Hiệu trưởng các trường trực thuộc.


Căn cứ Báo cáo số 63/BC-SGDĐT.CTHS-GDQP ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả công tác xây dựng trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp năm học 2012-2013 và định hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014;
Qua kết quả kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo; phòng Giáo dục nhận xét, đánh giá công tác xây dựng trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp năm học 2012-2013 và định hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014 cụ thể như sau:
I/ Kết quả đạt được trong năm học 2012-2013:
Trong năm học 2012-2013 huyện Tam Nông có 06 trường MN-MG, Tiểu học, THCS được công nhận trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp:
- Trường MN Phú Ninh.
- Trường MN Phú Thành A.
- Trường MN Phú Đức.
- Trường TH An Hòa B.
- Trường TH Phú Cường A.
- Trường THCS Phú Cường.
Nhận xét chung:
- Ưu điểm: công tác xây dựng trường Xanh – Sạch – Đẹp được các đơn vị quan tâm đẩy mạnh, công tác giáo dục ý thức học sinh về việc giữ gìn vệ sinh môi trường ở các đơn vị cũng được chú trọng.
- Hạn chế: các đơn vị chưa bám sát vào Quyết định 478/QĐ-SGDĐT.CTHS-GDQP ngày 21/11/2012 của Sở GDĐT về việc Ban hành Tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp.
- Một số Hiệu trưởng chưa nắm vững quy trình xây dựng trường Xanh – Sạch – Đẹp.
- Cơ sở vật chất một số trường còn hạn chế nên mặc dù Hiệu trưởng có cố gắng thực hiện nhưng không đạt kết quả.
- Một số trường chưa quan tâm công tác xây dựng trường Xanh – Sạch – Đẹp nên không xây dựng kế hoạch, không phân công nhiệm vụ các thành viên, không đề ra giải pháp thực hiện.
II/ Định hướng công tác xây dựng trường Xanh – Sạch – Đẹp năm học 2013-2014:
- Đối với các trường trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp, Lãnh đạo trường phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm từng thành viên, tổ, lớp ( Phân công cụ thể từng lớp, tổ phụ trách từng bồn hoa, thảm cỏ, chậu kiểng…..).
- Các đơn vị tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh trong công tác giữ gìn môi trường, xây dựng trường Xanh-Sạch-Đẹp.
- Nhà trường cần lập sổ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện, ghi tên các cá nhân, tập thể thực hiện tích cực đưa vào thi đua nhân điển hình, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường lớp Xanh-Sạch-Đẹp.
- Thực hiện công tác xã hội hóa bằng nhiều hình thức: vận động từ cha mẹ học sinh, mạnh thường quân, doanh nghiệp để hỗ trợ kinh phí, tặng hoa kiểng, băng đá… nhân điển hình ( ghi tên lên những cây cảnh… mà cha mẹ học sinh, học sinh, mạnh thường quân…..tặng).
- Đối với các trường đã đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp tiếp tục xây dựng kế hoạch duy trì, phát huy thành tích đã đạt được, các trường chưa đạt chuẩn nên xem xét lại các tiêu chí, khắc phục các hạn chế và tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp.
- Kể từ năm học 2013-2014 đối với các trường đã đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp từ năm học 2007-2008 trở về trước phải đề nghị công nhận lại (Thực hiện theo Quyết định số 478/QĐ-SGDĐT.CTHS-GDQP ngày 21/11/2012 của Sở GDĐT về việc Ban hành Tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp).
- Phòng Giáo dục thực hiện kiểm tra công tác này lồng ghép vào các đợt thanh tra toàn diện, chuyên đề.
- Hằng năm Sở GDĐT sẽ tiến hành kiểm tra thẩm định những trường đã đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp để đánh giá quá trình xây dựng, duy trì và phát